Niwa General BFT Webshop   www.bftnederland.com Nederlands 
Home
 Winkelwagen 
Producten
  Schuifpoortsystemen
  Draai-/ vleugelpoort systemen
  Kantel- en sectionaalpoort systemen
  Slagboom systemen
  Toegangscontrolesystemen
  Voertuig detectie
  Besturingssystemen
  Passy Systeem
  Solar & Ecosol Systemen
  Elektrische sloten
  Onderdelen & Onderhoudsartikelen
  Bollards
  Veiligheidsuitrusting
  Signalisatie-lichten
  Fotocellen
  Bedieningsuitrusting
  Handzenders en ontvangers
  GSM Poort openers
  V2 Home Automation
  Doe-het-zelf Kits & Packs
 
Extra
 
  Winkelwagen

 

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden
A. ALGEMENE BEPALINGEN

A.1 Definities

A.1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:
Niwa Elektrotechnisch Installatiebedrijf, hierna te noemen Niwa.

Afnemer:
Degene die met Niwa als bedoeld in deze voorwaarden hetzij rechtstreeks, hetzij via een door Niwa ingeschakeld verzend- en incassobedrijf, een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikkingstellen van producten (daaronder inbegrepen boeken, handleidingen, etc. Dan wel enig ander door Niwa aangeboden goed) en/of elektronische producten dan wel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, zulks in de ruimste zin van het woord.

A.1.2 Onder schriftelijk dient te worden verstaan: per brief, per fax, per email of langs andere elektronische weg.A.2 Toepasselijkheid

A.2.1 Niwa Elektrotechnisch Installatiebedrijf, hierna te noemen Niwa, brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake de levering of terbeschikking stellen van producten en het verrichten van bijkomende werkzaamheden, Alleen op basis van de Algemene Leveringsvoorwaarden en navolgende Algemene Verkoopvoorwaarden. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.

A.2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Niwa en afnemer  en binden derhalve Niwa niet, tenzij Niwa deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

A.2.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene verkoopvoorwaarden met die van afnemer, prevaleren deze algemene 
verkoopvoorwaarden, tenzij Niwa afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

A.2.4 Wanneer deze algemene verkoopvoorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Niwa en afnemer tot stand gekomen overeenkomst.


A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

A.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Niwa zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van Niwa een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door afnemer wordt aanvaard, heeft Niwa het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaardingdoor afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Niwa dertig dagen geldig.

A.3.2. De overeenkomst tussen Niwa en afnemer komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving dan wel opdracht bij Niwa en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving dan wel opdracht door Niwa. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel opdracht of verstrekking van de opdracht deze algemene verkoopvoorwaarden en de door Niwa standaard gehanteerde algemene leveringsvoorwaarden.

A.3.3 De in het vorige lid (A.3.2) genoemde aanvaarding door Niwa kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van afnemer langs elektronische weg (webshop) is geplaatst.

A.3.4 Op Niwa rust geen enkele verplichting om afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van afnemer zoals deze door Niwa is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van afnemer.

A.3.5 Indien de overeenkomst tussen Niwa en afnemer langs elektronische weg tot stand is gekomen, is het door Niwa gearchiveerde  exemplaar van de overeenkomst niet toegankelijk voor afnemer.A.4 Koop op afstand

A.4.1 Indien voor zover afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 46a en verder, Boek 7 BW, geldt tevens het bepaalde in dit artikel A.4.

A.4.2 Afnemer heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel A.9.1, A.9.2 en A.16, het recht om gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de door Niwa geleverde producten of de totstandkoming van de overeenkomst tot het verrichten van diensten, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient afnemer te doen door middel van een schriftelijke aangetekende mededeling gericht aan Niwa, die Niwa binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

A.4.3 Afnemer dient geleverde producten in het in A.4.2 beschreven geval volgens de procedure zoals beschreven in artikel A.4.4 te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de producten zelf te voldoen.

A.4.4 Een aanspraak op terugname volgens het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt uitsluitend onder voorwaarde dat de terug te nemen producten fabrieksnieuw zijn. De terugzending van producten dient te geschieden in de originele onbeschadigde, ongeopende en onbeschreven verpakking met bijsluiting van de kopie factuur dan wel paklijst waarmee werd geleverd. Bij de door Niwa dan te verstrekken creditnota zullen de volgende aftrekposten van de netto prijs gelden:
 • Euro 75,- tot een nettobedrag van Euro 750,- excl. BTW.
 • Euro 150,- tot een nettobedrag van Euro 1.500,- excl. BTW.
 • 10% boven een nettobedrag van 1.500,- excl. BTW.

Deze aftrekpost bevat de in de in de prijslijst opgenomen vracht- en verpakkingskosten voor de verwerking van de levering, alsmede de kosten voor inname en de controlekosten.

A.4.5 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt niet indien de overeenkomst tussen Niwa en afnemer betrekking heeft op:
 1. Producten of diensten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van afnemer;
 2. Producten die al gemonteerd of ingebouwd waren of beschadigd zijn;
 3. Speciale producten en niet normaal vervaardigde producten;
 4. Producten die niet in onze officiële product- en prijslijst zijn opgenomen;
 5. Producten welke op verzoek van een individueel project ontwikkeld en /of gefabriceerd zijn;
 6. Producten welke op verzoek speciaal voor een individueel project besteld zijn;
 7. Producten beneden een nettowaarde van Euro 175,- excl. BTW;
 8. Producten of diensten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 9. Producten die door hun aard niet kunnen worden terug genomen;
 10. Producten die snel verouderen;
 11. Verzegelde (computer) programmatuur en elektronica waarbij afnemer het zegel heeft verbroken;
 12. Diensten waarbij tussen afnemer en Niwa overeengekomen is dat Niwa zou aanvangen met de uitvoering binnen zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst.
 13. Producten die niet het serienummer hebben zoals deze op de factuur vermeld zijn.

De te retourneren goederen dienen te allen tijde, na overleg met de binnendienst van Niwa, franco aan het hoofdkantoor van Niwa te Geleen te worden gezonden en zijn voorzien van een door de binnendienst verstrekt retourname-registratienummer onder vermelding van uw naam (bedrijfsnaam) en adresgegevens. Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen zullen worden geweigerd en per omgaande worden teruggezonden. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Niwa de inhoud van de producten controleren of deze voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.

A.4.5 Met betrekking tot levering door Niwa geldt, met uitsluiting van artikel 46f Boek 7 BW, het bepaalde in artikel A.7


A.5 Prijzen, tarieven en kortingen

A.5.1 Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Niwa gehanteerd prijzen en tarieven.

A.5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen zijn alle door Niwa gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting, eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, verwijderingsbijdrage en administratie-, installatie-, montage-, transport of verzendkosten. Indien de prijs is gebaseerd op het verwacht aantal te leveren producten zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van het daadwerkelijke aantal geleverde producten.

A.5.3 Niwa behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

A.5.4 In geval van een prijs- en/of tariefswijziging zal Niwa afnemer hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. Indien afnemer zich niet kan verenigen met de door Niwa aangekondigde prijs- en/of tariefswijziging, is afnemer gerechtigd de met Niwa bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan Niwa te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien Niwa deze verklaring niet binnen veertien dagen na ontvangst door afnemer van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefswijziging heeft ontvangen, althans vanaf het moment waarop afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefswijziging, wordt afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefswijziging.

A.5.5 Op bestellingen, waarvan de brutowaarde (excl. BTW) minder dan Euro 125,- bedraagt, wordt geen korting verleend. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen.

A.5.6 Bijkomende werkzaamheden worden afzonderlijk in rekening gebracht, of in een totaalprijs opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen.

A.5.7 Niwa streeft ernaar om van prijswijzigingen steeds zo snel mogelijk mededeling te doen. Wanneer na datum van onze aanbieding een verhoging optreedt in één of meer van de kostprijsfactoren behoudt Niwa zich het recht voor om het prijsverschil door te berekenen aan de afnemer. De afnemer zal in het geval dat de prijsverhoging ertoe leidt dat de overeengekomen prijs met meer dan [20%] wordt verhoogd, het recht hebben binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de prijsverhoging een opdracht, schriftelijk per aangetekende brief, te annuleren of een overeenkomst te ontbinden.

A.5.8 Geen andere kortingen worden toegestaan dan de welke Niwa op de factuur hebben vermeld. Eerder door Niwa verleende kortingen binden Niwa niet voor latere overeenkomsten.

A.6 Facturering en betaling

A.6.1 Facturering

A.6.1.1 Facturering geschiedt door Niwa binnen veertien dagen na levering of terbeschikkingstelling respectievelijk de aanvang van de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen.

A.6.2 Facturering bij vooruitbetaling

A.6.2.1 Facturering geschiedt door Niwa binnen zeven werkdagen voor levering of terbeschikkingstelling respectievelijk de aanvang van de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen.

A.6.2.2 De mogelijkheid tot vooruitbetaling is voor afnemer onder andere een betalingsoptie bij bestellingen die worden gedaan via de webshop van Niwa. De door afnemer elektronisch ontvangen (per email) orderbevestiging dient dan als vooruitbetalingsfactuur. De originele BTW factuur zal bij de geleverde goederen zijn inbegrepen.

A.6.3 Betaling door afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum voor particuliere aankopen en binnen dertig voor zakelijke aankopen dagen op een door Niwa aangewezen bank- en/of girorekening, Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen.

A.6.4 Door afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande opeisbare facturen. Zelfs indien afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

A.6.5 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Niwa is het afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens Niwa te verrekenen met een vordering van afnemer op Niwa, uit welke hoofde dan ook.

A.6.6 Niwa heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van afnemer te verlangen.

A.6.7 De betalingstermijn als bedoeld in lid 3 van dit artikel is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Niwa gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.

A.6.8 Indien afnemer niet of niet tijdig betaald, is afnemer aan Niwa naast de in lid 7 van dit artikel bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van Niwa om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

A.6.9 In gaval van niet of niet-tijdige betaling door afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op afnemer rustende verplichting is Niwa gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Niwa om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geldende schade van afnemer te vorderen.

A.6.10 Facturering bij Rembours - Cash Service

A.6.10.1 De mogelijkheid tot betaling bij ontvangst is voor afnemer onder andere een betalingsoptie bij bestellingen die worden gedaan via de webshop van Niwa. De door afnemer elektronisch ontvangen (per email) orderbevestiging dient dan als orderbevestiging met vermelding van het factuurbedrag zoals deze voldaan dient te worden aan de vervoerder al voorts de goederen in ontvangst te nemen. De originele BTW factuur zal bij de geleverde goederen zijn inbegrepen.

A.6.11 BTW nummer vermelding

A.6.11.1 Het BTW nummer zoals vermeld in de opdracht en/of bestelling van afnemer zal worden vermeld op de factuur van afnemer. Indien er geen BTW nummer is verstrekt door afnemer dan zal er geen BTW nummervermelding plaatsvinden.

A.6.11.2 Het achteraf toevoegen van een BTW nummer op de factuur van afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk indien de opdracht en/of bestelling anders is geplaatst dan via de webshop van Niwa. Is de opdracht en/of bestelling wel geplaatst via de webshop, dan dient de opdracht en/of bestelling uitsluitend schriftelijk geannuleerd te worden door afnemer en opnieuw geplaatst te worden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen.


A.7 Levering en leveringstermijn

A.7.1 Niwa zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/ opdracht van afnemer de producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, indien het bestelde goed (het bestelde product) althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.

Alle standaard producten zijn binnen 2 à 5 werkdagen leverbaar, mits voorradig en op werkdagen voor 14 uur is besteld.  Voor producten die niet uit voorraad leverbaar zijn en/of speciaal geleverd en/of besteld dienen te worden geld een leveringstijd van 10 à 15 werkdagen.

A.7.2 Alle door Niwa gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen. De genoemde leveringstijden gelden te allen tijde (onvoorziene omstandigheden, exclusief vakanties, voorbehouden). Langere leveringstijden kunnen in geen geval de aansprakelijkheid van Niwa in het gedrang brengen en kan zeker geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

A.7.3 Niwa is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens afnemer op te schorten, zolang afnemer niet aan al zijn (betalings) verplichtingen uit hoofde van enige met Niwa bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens Niwa volledig is nagekomen.

A.7.4 Alle producten worden geleverd inclusief verpakking(en), aansluitschema’s en gebruikershandleiding. Indien er geen Nederlandstalige gebruikershandleidingen en aansluitschema’s ter beschikking zijn, zal een Italiaans- of Engelstalige geleverd worden.

A.7.5 Alle bestelde producten worden inclusief transportverzekering geleverd via een door Niwa aangewezen vervoerder.

A.7.6 Door Niwa aangewezen vervoerder bied de bestelde producten minimaal tweemaal aan op het door afnemer opgegeven afleveradres. Indien na de tweede poging wederom geen levering heeft kunnen plaatsvinden om welke opgegeven rede van de afnemer dan ook zal het product door vervoerder retour geleverd worden aan Niwa. Afnemer wordt te allen tijde door vervoerder op de hoogte gesteld middels een leverbon of niet thuis briefje, hieraan kunnen uitsluitend door Niwa rechten ontleend worden.

A.7.7 Indien afnemer een aangeboden product en/of (rembours-) levering bewust weigert om welke opgegeven rede van afnemer dan ook, heeft  Niwa het recht al voorts het product een tweedemaal aan te bieden bij haar vervoerder de eerder gemaakte rembours- en of leveringskosten extra in rekening te brengen bij afnemer. Afnemer dient voor een tweede levering eerst de eerder gemaakte leveringskosten aan Niwa te vergoeden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen.

A.7.8 Indien afnemer geen afleveradres heeft opgegeven bij het plaatsen van een bestelling via o.a. de webshop van Niwa dan zullen de bestelde producten geleverd worden op het opgegeven standaard adres of het opgegeven factuuradres.

A.7.9 Afnemer dient zich voor het in ontvangst nemen van de goederen te legitimeren en dient bij het in ontvangst nemen van de goederen een ontvangstverklaring te ondertekenen .

A.7.10 De kosten voor levering en transportverzekering worden, conform de geldende tarieven van de vervoerder, doorberekend. Eventuele tussentijdse prijswijzigingen van de vervoerder blijven onder voorbehoud. 

A.7.11 Niwa ontvangt van haar vervoerder een transportoverzicht welke middels een Track & Tracé systeem wordt bijgehouden. Dit transportoverzicht biedt Niwa inzage in de leverdetails van een plaatsgevonden levering of een poging tot levering. Niwa is uitsluitend gerechtigd rechten te ontlenen aan een dergelijk onafhankelijk document en is nooit of te nimmer verplicht afnemer inzage te geven in deze leverdetails. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen.
A.7.12 Levering geschied ten allen tijde onder de algemene voorwaarden van de vervoerder (steeds de laatste versies).   


A.8 Overmacht

A.8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Niwa of afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Niwa of afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Niwa of afnemer komt.

A.8.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door afnemer besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is uitgever gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

A.8.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Niwa of afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht en na fabricage niet plaatsvindt, is Niwa respectievelijk afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan afnemer geen vergoeding van de door hem geleden schade van Niwa vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.


A.9 Reclames, klachten en (garantie) retourzendingen

A.9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, dient afnemer klachten over de geleverde of terbeschikkinggestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen tien werkdagen na levering of terbeschikkingstelling van de goederen of producten respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Niwa mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Niwa ter zake van gebreken in de geleverde of terbeschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten.

A.9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, is afnemer uitsluitend gerechtigd producten aan Niwa retour te zenden, indien aan afnemer andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde producten zijn geleverd of terbeschikking zijn gesteld. Het retour zenden geschied uitsluitend onder voorwaarde dat de te retourneren producten te allen tijde, na overleg met de binnendienst van Niwa, franco aan het hoofdkantoor van Niwa worden gezonden en zijn voorzien van een door de binnendienst verstrekt retourname-registratienummer onder vermelding van uw naam (bedrijfsnaam) en adresgegevens. Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen zullen worden geweigerd en per omgaande worden teruggezonden. Na ontvangst van de retour gezonde producten zal Niwa, indien deze de retourzending gerond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door afnemer bestelde en/of onbeschadigde producten leveren of terbeschikking stellen. 


A.9.3 Een aanspraak op terugname van conform bestelling geleverde goederen is uitgesloten. Indien Niwa echter in speciale gevallen uit coulanceoverwegingen tot terugname van dergelijke producten bereid is, geldt dit uitsluitend onder voorwaarde dat de terug te nemen producten fabrieksnieuw zijn. De terugzending van producten dient te geschieden in de originele onbeschadigde, ongeopende en onbeschreven verpakking met bijsluiting van de kopie factuur dan wel paklijst waarmee werd geleverd. Bij de door Niwa dan te verstrekken creditnota zullen de volgende aftrekposten van de netto prijs gelden:
 • Euro 75,- tot een nettobedrag van Euro 750,- excl. BTW.
 • Euro 150,- tot een nettobedrag van Euro 1.500,- excl. BTW.
 • 10% boven een nettobedrag van 1.500,- excl. BTW.

Deze aftrekpost bevat de in de in de prijslijst opgenomen vracht- en verpakkingskosten voor de verwerking van de levering, alsmede de kosten voor inname en de controlekosten. In geen geval kunnen worden teruggenomen:
  1. Producten of diensten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van afnemer;
  2. Producten die al gemonteerd of ingebouwd waren of beschadigd zijn;
  3. Speciale producten en niet normaal vervaardigde producten;
  4. Producten die niet in onze officiële product- en prijslijst zijn opgenomen;
  5. Producten welke op verzoek van een individueel project ontwikkeld en /of gefabriceerd zijn;
  6. Producten welke op verzoek speciaal voor een individueel project besteld zijn;
  7. Producten beneden een nettowaarde van Euro 175,- excl. BTW;
  8. Producten of diensten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  9. Producten die door hun aard niet kunnen worden terug genomen;
  10. Producten die snel verouderen;
  11. Verzegelde (computer) programmatuur en elektronica waarbij afnemer het zegel heeft verbroken;
  12. Diensten waarbij tussen afnemer en Niwa overeengekomen is dat Niwa zou aanvangen met de uitvoering binnen zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst;
  13. Producten die vanaf onze factuurdatum dan wel leverdatum ouder dan 12 maanden zijn;
  14. Producten welke niet meer geproduceerd worden.
  15. Producten die niet het serienummer hebben zoals deze op de factuur vermeld zijn.

De te retourneren producten dienen te allen tijde, na overleg met de binnendienst van Niwa, franco aan het hoofdkantoor van Niwa te worden gezonden en zijn voorzien van een door de binnendienst verstrekt retourname-registratienummer onder vermelding van uw naam (bedrijfsnaam) en adresgegevens. Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen zullen worden geweigerd en per omgaande worden teruggezonden. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Niwa de inhoud van de producten controleren of deze voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.

A.9.4 Een aanspraak op het retour zenden van producten die onder de garantiebepaling vallen geldt uitsluitend onder voorwaarde. De terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking, indien deze niet meer voor handen is een andere degelijke goed beschermende verpakking met bijsluiting van de kopie factuur dan wel paklijst waarmee werd geleverd. De te retourneren goederen dienen te allen tijde, na overleg met de binnendienst van Niwa, franco aan het hoofdkantoor van Niwa te worden gezonden en zijn voorzien van een door de binnendienst verstrekt garantieregistratienummer onder vermelding van uw naam (bedrijfsnaam) en adresgegevens. Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen zullen worden geweigerd en per omgaande worden teruggezonden.  Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Niwa zo spoedig als mogelijk de producten controleren of deze voldoen aan de garantiebepalingen zoals beschreven in artikel A.13.


A.10 Eigendomsvoorbehoud en risico

A.10.1 Niwa blijft de eigenaar van alle zaken zoals materialen, onderdelen, handleidingen en producten, zulks in de ruimste zin van het woord, zolang de afnemer niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de afnemer in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

A.10.2 De door Niwa aan afnemer geleverde of terbeschikkinggestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan afnemer volledig voor diens rekening en risico.


A.11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

A.11.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of presentaties, ter zake van of met betrekking tot door Niwa aan afnemer geleverde en/of  diensten komen uitsluitend toe aan Niwa. Onder “Niwa” wordt voor de toepassing van dit artikel A.11 mede begrepen een derde van wie Niwa met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

A.11.2 Het is afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Niwa als bedoeld in art.A.11.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Niwa enige door Niwa aan afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door Niwa is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (A) ten behoeve van een onderneming,organisatie of instelling of (B) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (C) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en met ander tenzij in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

A.11.3 Geen enkele bepaling is de met afnemer gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Niwa en afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan afnemer van rechten als bedoeld in art.A.11.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500,= voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Niwa overigens terzake komende rechten, waar onder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

A.11.4 Indien afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel A.11.1 bedoelde rechten, is afnemer verplicht dit  terstond schriftelijk aan Niwa mede te delen. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van Niwa op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Niwa beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derdenop te treden, zal afnemer daaraan op kosten van Niwa alle door Niwa gevraagde medewerking verlenen.

A.11.5 Het is de afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Niwa ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis,voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel A.11.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van Niwa of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.


A.12 Persoongegevens

A.12.1 Niwa kan, indien de door Niwa geleverde zaken of verrichte diensten de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan afnemer richtlijnen ter zake van de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens opleggen. Afnemer zal deze richtlijnen stipt naleven.

A.12.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is afnemer verplicht betrokken waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen in de ter beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling door Niwa aan afnemer van de hen betreffende persoonsgegevens.

A.12.3 Afnemer zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen.

A.12.4 Afnemer vrijwaart Niwa voor alle aanspraken van derden jegens Niwa welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door afnemer van het bepaalde in dit artikel.


A.13 Garantiebepaling

A.13.1 Op de aan afnemer geleverde of terbeschikkinggestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten zit een wettelijke garantietermijn van een jaar na factuurdatum.

A.13.2 Op de aan afnemer geleverde of terbeschikkinggestelde goederen of producten van het merk BFT en CAME een garantietermijn van tweeëneenhalf jaar na factuurdatum. Voorwaarde om voor deze garantietermijn in aanmerking te komen is dat u aantoonbaar (schriftelijk) jaarlijks onderhoud heeft laten uitvoeren door een Erkend BFT of CAME Service- en Installatiebedrijf (b.v. Niwa). Indien u dit niet schriftelijk kunt aantonen dan komt u uitsluitend in aanmerking voor een wettelijk garantietermijn van een jaar na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen,

A.13.3 Mocht binnen de garantietermijn een aan afnemer geleverd artikel geheel of gedeeltelijk defect zijn geraakt dan zal deze, indien het defect onder de garantiebepalingen valt, zonder verdere kosten ter vervanging geleverd worden. De kosten voor het versturen van een defect artikel naar Niwa zijn voor rekening van afnemer Zie voor meer informatie over het retour zenden van artikelen artikel A.9 lid A.9.4. Géén garantie wordt gegeven op defecte producten of onderdelen naar aanleiding van onoordeelkundig gebruik en montage en/of aansluitfouten. Verder wordt er géén garantie gegeven op defecten door vandalisme, slijtage en/of wind- en waterschade zulks te bepalen door Niwa en de eventuele producent of toeleverancier.


A.14 Reparatie- en vervangservice

A.14.1 Indien géén garantie van toepassing is, kunnen defecte producten tegen het dan geldende reparatietarief worden gerepareerd. Defecte producten dienen te allen tijde, na overleg met de binnendienst van Niwa, franco aan het hoofdkantoor van Niwa te worden gezonden en zijn voorzien van een door de binnendienst verstrekt reparatie-registratienummer onder vermelding van uw naam (bedrijfsnaam) en adresgegevens. Niwa kan op verzoek van afnemer een gedetailleerd reparatierapport verzorgen. De kosten voor dit reparatierapport bedragen Euro 75,- excl. BTW. Indien de producten niet te repareren zijn kan een nieuwe exemplaar met het zelfde typenummer worden geleverd tegen nieuwprijs. Afnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien afnemer niet binnen 4 weken reageert op dit schrijven worden de defecte producten ter vernietiging aangeboden. Indien de producten niet meer leverbaar zijn, zal naar een vervangende oplossing gezocht worden.


Deze Algemene- Aanvullende leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
De Algemene- en Aanvullende leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder registratienummer 14084066 en liggen ter inzage op het vestigingsadres van Niwa Elektrotechnisch Installatiebedrijf. Tevens worden deze op schriftelijk  verzoek kosteloos toegezonden.
Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden